• Welcome to ลงประกาศฟรี โพสฟรี โปรโมทเว็บไซด์ให้ติดอันดับ SEO ด้วย PBN.
 

poker online

ปูนปั้น

Menu

Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Show posts Menu

Topics - deam205

#1
การเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ(Effective Business Writing- ENGLISH)การเขียนฉบับอังกฤษ วิทยากร: ดร.พิพัฒน์พล  เพ็ชรเที่ยงปริญญาเอก การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง,
ปริญญาโท การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง,
 ประสบการณ์ทำงาน ที่ปรึกษาอาวุโสด้านการพัฒนาบุคลากร/วิทยากร บริษัท คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ ฟรี จำกัด (พัฒนาบุคลากรมากกว่า 3,500 คน)
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล / นักวิเคราะห์วางแผนระบบการฝึกอบรม และการพัฒนาบุคลากร กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด26 มิถุนายน 256709.00 – 16.00 น.St. James Hotel*สถานที่จัดสัมมนาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  วัตถุประสงค์1. เพื่อศึกษาและเรียนรู้หลักการเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ2. เพื่อฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม3. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการใช้ภาษา สำนวน วลีและคำต่างๆ ให้สามารถติดต่อสื่อสารได้เข้าใจตรงกัน ชัดเจน และถูกต้อง หัวข้อการบรรยายและ Workshop1. เทคนิคการเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจฉบับมืออาชีพ2. เทคนิค 5 ข้อ การเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจสำหรับการติดต่อทางธุรกิจ3. ทบทวนหลักไวยากรณ์ เครื่องหมายต่างๆ ที่จำเป็นในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ4. โครงสร้างและรูปแบบของการเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ และการเลือกใช้รูปแบบต่างๆ ให้เหมาะสม
 • เรื่อง (Subject)
 • คำขึ้นต้น (Salutation)
 • เนื้อหา (Message Body)
 • คำลงท้าย (Complementary Closing)
5. WORKSHOP 1 : ฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจกับส่วนประกอบที่สำคัญ
 • แสดงวัตถุประสงค์
 • ยืนยันข้อมูล
 • อ้างถึงข้อมูลครั้งก่อน
 • ระบุความต้องการ
 • ยืนยันความต้องการ
 • ต้องการความช่วยเหลือ
 • รอการตอบกลับ
 • แสดงความขอบคุณ
6. WORKSHOP 2 : ฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจสำหรับการเขียนตอบกลับที่ส่งมา
 • แสดงการขอบคุณ
 • แสดงความเสียใจ
 • แสดงการแจ้งข่าวดี
 • แสดงการขอโทษที่ไม่ได้รับตอบกลับทันที
7.WORKSHOP 3 : กรณีศึกษา และตัวอย่างการเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ
 • ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจสำหรับการสื่อสารระหว่างบุคคล
 • ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจสำหรับการติดต่อทางธุรกิจ
 • ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจสำหรับการติดต่อซื้อขาย
 • ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจสำหรับการจัดการปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ
8. สรุปประเด็น/คำถามแลกเปลี่ยนประสบการณ์/ปิดการสัมมนา ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
#2
ร้านจำหน่ายเอกสารวิชาการประกอบการขอตำแหน่งชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษของข้าราชการทุกกระทรวง ทุกกรม ได้แก่ คู่มือการปฏิบัติงาน เอกสารผลงานเชิงวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ งานวิจัย บทความวิชาการ ตำราและหนังสือ ผลงานนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ที่มีความสมบูรณ์ของเนื้อหาครบถ้วนเป็นระบบ ถูกต้องชัดเจนตามหลักการหรือข้อกฎหมาย ที่สามารถนำไปพัฒนางานได้ในระดับที่สูงเป็นพิเศษหรือนำมาประยุกต์ใช้เป็นเทคนิคนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลล้ำสมัย ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างดีเยี่ยมต่อทางราชการ หน่วยงาน ส่วนราชการ ประชาชนหรือต่อประเทศชาติ ทำมานานกว่า 15 ปี ให้คำปรึกษาจนเสร็จได้ตำแหน่ง รับประกันคุณภาพทุกชนิดงาน บริการด้วยความรวดเร็ว ส่งงานตรงเวลา                เป็นเอกสารที่แสดงถึงคุณภาพของผลงานดีเด่นมีความสมบูรณ์ของเนื้อหาสาระที่มีการเรียบเรียงความสำคัญได้ครบถ้วนเป็นระบบ มีคำอธิบายที่ถูกต้อง ชัดเจน ด้วยการนำความรู้หลักการ วิธีการหรือข้อกฎหมายมาใช้ได้อย่างถูกต้อง มีการนำผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการอื่น ๆ มาสนับสนุนแนวทางที่สามารถนำไปใช้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของการทำงานได้จริง อันเป็นต้นแบบในการปฏิบัติงาน นำไปใช้ในการพัฒนาต่อยอด ปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานในวงกว้างขึ้นจากเดิมให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดในการสนองนโยบายของส่วนราชการ ช่วยประหยัดงบประมาณ ที่เกิดจากผลการปฏิบัติงานหรือผลสำเร็จของงานในหน้าที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งเป็นการนำเสนอในรูปแบบการสรุปวิเคราะห์ปรับปรุงในระดับที่สูงเป็นพิเศษหรือสูงมากหรือแก้ไขใหม่เป็นครั้งแรกหรือคนแรกของส่วนราชการหรือของประเทศ สะท้อนว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ความชำนาญ ความคิดริเริ่ม คิดค้นสร้างประดิษฐ์ขึ้นใหม่และประสบการณ์ในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในทางวิชาการที่ยากและซับซ้อนมาก กำหนดข้อเสนอแนะหรือวางแผนรองรับเหมาะสมกับตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง รวมทั้งสามารถระบุผลสำเร็จหรือประโยชน์ที่เกิดกับหน่วยงานหรือส่วนราชการ ประชาชนและประเทศชาติ เจ้าเก่า ทำมานานกว่า 15 ปี ให้คำปรึกษาจนเสร็จได้ตำแหน่ง รับประกันคุณภาพทุกชนิดงาน บริการด้วยความรวดเร็ว ส่งงานตรงเวลา (ค่าบริการเริ่มต้น 5,000 – 30,000 บาท เท่านั้น)1. เลขที่ 191/12 ซอยอินทรพิทักษ์ 1 แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 106002. เลขที่ 414 หมู่ 2 อาคารมาลี ถนนแพรกษา ตำบล แพรกษา อำเภอเมือง สมุทรปราการ 10280เบอร์โทรศัพท์ 096-2489571, 096-2485934, 083-8738889, 091-7823420ID LINE : bottrade999 E-mail: bottradecenter@gmail.com เว็บไซต์ https://academiccenter.my.canva.site/petch-academic-102 เว็บไซต์https://academiccenter.my.canva.site/prtch-academic-103 ยูทูป https://www.youtube.com/channel/UCyC1OCGwUkbOF1p3pbjBa-g เพจ Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=61560946057642
#3
เทคนิคการเร่งรัดหนี้สินอย่างมืออาชีพ (Professional Debt Collection Techniques)
หลักการและเหตุผล              ในปัจจุบันการทำธุรกิจระหว่างบริษัทแห่งหนึ่ง กับบริษัทอีกแห่งหนึ่ง บางครั้งการขายซื้อสินค้าและบริการมักจะไม่ได้ใช้เงินสดจ่ายในวันรับสินค้าเสมอไปเพราะต้องการยอดขายที่สูงกว่าดังนั้นการอำนวยความสะดวกโดยขายแบบให้เครดิตจำนวนวัน เช่น 30 วัน หรือ 60 วัน จึงมีความจำเป็นต้องให้เครดิตอีกทั้งบริษัทคู่ส่วนมากก็ให้เครดิตเช่นกัน เพื่อการแข่งขันทางธุรกิจที่สามารถแข่งขันได้ แต่บริษัทที่ให้เครดิตก็จะต้องรับความเสี่ยงที่จะต้องติดตามทวงถามยอดหนี้จากลูกหนี้การค้าที่มีการผิดนัดชำระค่าสินค้าและบริการด้วยตนเองดังนั้นจึงทำหลักสูตรนี้มาเพื่อ ให้ความรู้และเทคนิคการเร่งรัดหนี้สินสำหรับลูกหนี้การค้า ที่ถูกกฎหมายและสามารถใช้ได้จริง ๆ ทำให้ลูกหนี้ค้นพบทางออกของปัญหาที่ดี ปลดประวัติเครดิตกับบริษัทคู่ค้า และสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ ในขณะเดียวกันเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อ ธุรกิจเร่งรัดหนี้สินให้ดียิ่งขึ้น ส่งผลดีต่อผู้ขายสินค้าสามารถเก็บเงินจากลูกหนี้การค้าได้ทำให้ธุรกิจลดความเสี่ยงทางการเงินได้อีกด้วยวัตถุประสงค์1. ผู้เข้าอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจการเร่งรัดและติดตามลูกหนี้การค้าและทราบสาเหตุการเกิดหนี้การค้าเกิดขึ้นได้อย่างไร2. เข้าอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจวัตถุประสงค์หลักของการให้เครดิตแก่ลูกหนี้การค้า3. ผู้เข้าอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจเครื่องมือที่ช่วยให้เราบริหารลูกหนี้การค้าและติดตามทวงถามหนี้ให้มีประสิทธิภาพ4. ผู้เข้าอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจการจัดทำตารางอายุลูกหนี้ (Aging Schedules of accounts receivable)5. ผู้เข้าอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจการจัดชั้นลูกหนี้ และการกำหนดนโยบายเร่งรัดและติดตามหนี้6. ผู้เข้าอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจตัวอย่างนโยบายการติดตามเร่งรัดลูกหนี้การค้าที่กิจการกำหนดโดยทั่วไป7. ผู้เข้าอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจกรณีลูกหนี้มีการจ่ายเช็คล่วงหน้า8. ผู้เข้าอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจแนวปฏิบัติในการติดตามทวงถามหนี้และกฎหมายทวงหนี้ที่ต้องรู้9. ผู้เข้าอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจกรณีศึกษาสิทธิการเรียกร้องและแนววินิจฉัยกรณีลูกหนี้การค้า10. ผู้เข้าอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจคุณสมบัติและดีเอ็นเอพนักงานเร่งรัดหนี้สินที่ประสบความสำเร็จ11. ผู้เข้าอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจทฤษฎีการเร่งรัดหนี้สินแบบ SANDWICH สำหรับลูกหนี้การค้า12. ผู้เข้าอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจผลของการเป็นหนี้13. ผู้เข้าอบรมจะมีความรู้และความเข้าใจการใช้ทฤษฎีของ มาสโลว์ในการเร่งรัดหนี้สิน14. ผู้เข้าอบรมจะมีความรู้และความเข้าใจการบริหารกิจกรรมเร่งรัดหนี้สิน15. ผู้เข้าอบรมจะมีความรู้และความเข้าใจการสะกดรอยตามลูกหนี้เนื้อหาหลักสูตร1. การเร่งรัดและติดตามลูกหนี้การค้าและทราบสาเหตุการเกิดหนี้การค้าเกิดขึ้นได้อย่างไร2. หลักของการให้เครดิตแก่ลูกหนี้การค้า3. เครื่องมือที่ช่วยให้เราบริหารลูกหนี้การค้าและติดตามทวงถามหนี้ให้มีประสิทธิภาพ4. การจัดทำตารางอายุลูกหนี้ (Aging Schedules of accounts receivable)5. การจัดชั้นลูกหนี้ และการกำหนดนโยบายเร่งรัดและติดตามหนี้6. ตัวอย่างนโยบายการติดตามเร่งรัดลูกหนี้การค้าที่กิจการกำหนดโดยทั่วไป7. กรณีลูกหนี้มีการจ่ายเช็คล่วงหน้า8. แนวปฏิบัติในการติดตามทวงถามหนี้และกฎหมายทวงหนี้ที่ต้องรู้9. กรณีศึกษาสิทธิการเรียกร้องและแนววินิจฉัยกรณีลูกหนี้การค้า10. คุณสมบัติและดีเอ็นเอพนักงานเร่งรัดหนี้สินที่ประสบความสำเร็จ11. ทฤษฎีการเร่งรัดหนี้สินแบบ SANDWICH สำหรับลูกหนี้การค้า12. ผลของการเป็นหนี้13.การใช้ทฤษฎีของ มาสโลว์ในการเร่งรัดหนี้สิน14.การบริหารกิจกรรมเร่งรัดหนี้สิน15. การสะกดรอยตาม16. Role – Play เร่งรัดหนี้สินแบบ SANDWISH
 HIPO TRAINING & CONSULTANCY CO., LTD.บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จํากัด
บริษัทรับออกแบบหลักสูตร ฝึกอบรม สัมมนา ทุกประเภท

โทร : 086 318 3151  
อีเมล์: hipotraining@gmail.com 
Facebook : ฝึกอบรม สัมมนา HIPO Training ไฮโพ เทรนนิ่ง หลักสูตร
Youtube : hipotraining 
info@hipotraining.comine ID : @761mvknp
#4
 
cashtofast เงินด่วน! รับจำนำ เครื่องเกม (Console) ทุกรุ่น ให้ราคาสูง!CashToFast ให้บริการรับจำนำเครื่องเกมทุกรุ่น
Nintendo | Ps5 | Ps4 | xbox series x,s | Handheldบริการของเรา:
 • รับจำนำเครื่องเกม ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ให้ราคาสูง
 • รับฝากเครื่องเกม ดอกเบี้ยต่ำ
 • รับซื้อขายเครื่องเกม มือสอง สภาพดี ราคาดี
 • บริการรับ-ส่งถึงที่ สะดวก ปลอดภัย
 • ให้คำปรึกษาฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง
ทำไมต้องเลือก cashtofast:
 • ให้ราคาสูง : การันตีว่าได้ราคาสูงกว่าที่อื่นแน่นอน
 • บริการรวดเร็ว : ทันใจจบงาน และรับเงินภายใน 30 นาที เงินสดหรือโอนได้หมด
 • ปลอดภัย : สินค้าถูกเก็บอย่างดีมีตู้นิรภัยอย่างแน่นหนา มี รปภ. รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง ตรวจสอบได้
 • พนักงานบริการดี :  พนักงานบริการอย่างมืออาชีพเข้าใจลูกค้าทุกท่านให้คำปรึกษาได้ทุกอย่าง
 • โปร่งใส : ทางร้านมีใบอนุญาติถูกต้องตามกฏหมาย
 
#5
บุหรี่ไฟฟ้าใช้แล้วทิ้ง (Disposable Vape) และ Pod System เป็นสองประเภทของบุหรี่ไฟฟ้าที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน เนื่องจากความสะดวกสบายและประสบการณ์การสูบที่ต่างกัน ผู้ใช้สามารถเลือกใช้งานตามความต้องการและไลฟ์สไตล์ของตนเองได้ ในบทความนี้เราจะมาดูกันว่าบุหรี่ไฟฟ้าใช้แล้วทิ้งดีกว่า Pod ธรรมดายังไงความสะดวกสบายในการใช้งานบุหรี่ไฟฟ้าใช้แล้วทิ้ง
 • ง่ายต่อการใช้งาน: เพียงแค่เปิดบรรจุภัณฑ์และเริ่มสูบได้ทันที
 • ไม่ต้องชาร์จแบตเตอรี่: บุหรี่ไฟฟ้าใช้แล้วทิ้งมาพร้อมแบตเตอรี่ที่ใช้งานได้จนหมดพลังงาน
 • ไม่ต้องเติมน้ำยา: น้ำยาถูกบรรจุมาในตัวเครื่องแล้ว เมื่อหมดก็ทิ้งได้เลย
Pod ธรรมดา
 • ต้องชาร์จแบตเตอรี่: ผู้ใช้ต้องคอยชาร์จแบตเตอรี่เป็นระยะ ๆ
 • ต้องเติมน้ำยา: เมื่อใช้จนหมดน้ำยา ผู้ใช้ต้องเติมน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าใหม่
 • มีการดูแลรักษา: Pod ธรรมดาอาจต้องการการดูแลรักษาและทำความสะอาด
การพกพาและความคุ้มค่าบุหรี่ไฟฟ้าใช้แล้วทิ้ง
 • น้ำหนักเบา: เนื่องจากไม่ต้องมีอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ ทำให้มีน้ำหนักเบาและพกพาง่าย
 • ราคาไม่แพง: เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทดลองสูบบุหรี่ไฟฟ้าหรือใช้งานในระยะเวลาสั้น
Pod ธรรมดา
 • ใช้งานระยะยาว: สามารถเปลี่ยนหัว Pod และน้ำยาได้ ทำให้ใช้งานได้ยาวนานกว่าบุหรี่ไฟฟ้าใช้แล้วทิ้ง
 • ความหลากหลายในน้ำยา: ผู้ใช้สามารถเลือกน้ำยาตามความชอบได้ตามต้องการ
คุณภาพและประสบการณ์การสูบบุหรี่ไฟฟ้าใช้แล้วทิ้ง
 • รสชาติที่คงที่: น้ำยาที่บรรจุมาในบุหรี่ไฟฟ้าใช้แล้วทิ้งมักจะมีรสชาติที่คงที่และไม่เปลี่ยนแปลง
 • ไม่มีการปรับแต่ง: ผู้ใช้ไม่สามารถปรับแต่งค่าต่าง ๆ ของเครื่องได้
Pod ธรรมดา
 • สามารถปรับแต่งได้: ผู้ใช้สามารถปรับแต่งความแรงของไฟและการสูบได้ตามต้องการ
 • ประสบการณ์การสูบที่หลากหลาย: มีความหลากหลายในรสชาติและปริมาณควันที่ผู้ใช้สามารถเลือกได้
สรุปบุหรี่ไฟฟ้าใช้แล้วทิ้งและ Pod ธรรมดาต่างมีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกัน การเลือกใช้งานขึ้นอยู่กับความต้องการและไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้ หากคุณต้องการความสะดวกสบายและไม่ต้องการดูแลรักษามาก บุหรี่ไฟฟ้าใช้แล้วทิ้งอาจเป็นตัวเลือกที่ดีกว่า แต่หากคุณต้องการประสบการณ์การสูบที่หลากหลายและปรับแต่งได้ Pod ธรรมดาอาจเป็นคำตอบที่เหมาะสมกว่าPod Holi ใช้แล้วทิ้ง
#6

พิมพ์แคตตาล็อก
งานพิมพ์แคตตาล็อกแท้จริงแล้วตามความหมายที่ถูกต้อง เป็นงานเอกสารที่มีลักษณะเป็นเล่มหรือเอกสารเย็บเล่มที่
ควรมีบทนำ สารบาญ เนื้อหาโดยไม่แตกต่างจากหนังสือฉบับย่อหนึ่งเล่ม แต่ว่าหากว่าในขณะนี้งานเอกสารแคตตาล็อกได้มีการ
เปลี่ยนความหมายไปเป็นการตามลักษณะของการใช้แรงงาน ซึ่งความหมายกลายเป็นงานเอกสารที่แสดงเนื้อหา
ของผลิตภัณฑ์โดยจะมีรูปภาพประกอบรวมทั้งอาจจะมีคำพรรณนาหรือคำแนะนำสินค้ากำกับไว้ ซึ่งเดี๋ยวนี้กลายเป็นว่าสิ่ง
พิมพ์แคตตาล็อกไม่มีความจำเป็นที่ต้องเป็นรูปเล่มหรือควรมีส่วนประกอบอย่างบทนำและก็สารบัญก็ได้ โดยที่นิยมมากในขณะนี้
ก็คืองานพิมพ์แคตตาล็อกต้นแบบแผ่นพับ ฯลฯ
ลักษณะของแคตตาล็อกที่ถูกเป็นสิ่งพิมพ์โฆษณาประเภทการแสดงระเอียดรายการที่สินค้าที่คนจัดทำ
อยากพรีเซนเทชั่น โดยจะมีรูปประกอบผลิตภัณฑ์ ชื่อผลิตภัณฑ์แล้วก็รายละเอียดของสินค้านั้น ซึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่าจะมีการจำแนกประเภทเป็นกลุ่ม
จำพวกสินค้าเพื่อจ่ายต่อการแบ่งประเภท โดยจะมีการจัดทำสารบาญเพื่อง่ายต่อการค้นหา ทั้งหมดเอกสารทั้งหมดทั้งปวงจะถูก
จัดทำเป็นรูปแบบรูปเล่มคล้ายกับนิตยสาร โดยเป้าหมายด้านการใช้งานของการพิมพ์แคตตาล็อกนั้นชี้เฉพาะกระจ่างใน
ด้านเนื้อหา แตกต่างจากงานเอกสารโปรโมทชนิดอื่นๆที่คนจัดทำต้องการจะใส่รายละเอียดประเภทไหนลงในงานเอกสารก็ได้ แม้กระนั้นสำหรับ
งานเอกสารนี้ถ้าเมื่อคนพูดถึงสิ่งพิมพ์แคตตาล็อก ในความนึกคิดทุกคนจำเป็นจะต้องนึกภาพเอกสารที่มีรูปสินค้าแล้วก็เนื้อหาโดยทันที
แต่ว่าเนื่องด้วยการพิมพ์แคตตาล็อกเป็นรูปแบบรูปเล่มนั้นมีค่าใช้จ่ายที่สูงมากรวมถึงมีความครึ้มแล้วก็ขนาดใหญ่
จึงไม่เหมาะสมในการใช้งานชนิดการแจกจ่ายแบบทั่วๆไปตามท้องถนน จึงทำให้มีการทำแผ่นพับที่ระบุชนิดระบุเนื้อหา
สินค้า แล้วก็ทำให้คนทั่วไปเรียกแผ่นพับกลุ่มนี้ว่าแคตตาล็อกกันอย่างมากมายซึ่งถือว่าผิดต้องตามหลักการใช้งานควรจะเรียก
เป็นแผ่นพับมากยิ่งกว่า สำหรับเพื่อการพิมพ์แคตตาล็อกนั้นผู้จัดทำต้องกำหนดรูปแบบการเดินเรื่อง องค์ประกอบรายละเอียด หมวดหมู่ และก็ปริมาณ
หน้า รวมทั้งจำนวนเล่มที่จำเป็นต้องผลิต เนื่องจากการแบบการพิมพ์ไม่ได้แตกต่างจากหนังสือเพราะจำนวนเล่มจำเป็นต้องเยอะแยะในระดับหนึ่งเพื่อให้
คุ้มกับทุนสำหรับการทำแม่พิมพ์เยอะมากๆ
ขนาดของงานพิมพ์แคตตาล็อกโดยทั่วไปควรจะใช้ขนาดราวๆ A4 , A5 ,A6 หรือบางครั้งก็อาจจะใหญ่หรือเล็กกว่าสัก
น้อย เพราะถ้าหากขนาดที่แปลกเกินไปบางครั้งก็อาจจะจำต้องเสียค่าแผ่นพิมพ์เพิ่มอีก การเลือกใช้กระดาษก็ชอบเป็นกระดาษปอนด์หรือ
อาร์ตมัน แต่ที่จำต้องพินิจเรื่องความสวยสดงดงามเป็นพิเศษโน่นคือ ปกของแคตตาล็อก โดยชอบใช้กระดาษที่มีความดกกว่า
ภายใน ดังเช่นว่า อาร์ตการ์ด ฯลฯ ทั้งนี้อาจจะมีการตกแต่งพิเศษประเภท Spot UV หรือ ปั๊มนูน ส่วนสุดท้ายการเข้ารูปเล่มจะ
เป็นแบบเย็บมุงหลังคา หรือการไสสันทากาว แบบไหนก็ขึ้นกับความดกของรูปเล่มอีกครั้งหนึ่ง
เนื่องด้วยพิมพ์แคตตาล็อกนั้นมีค่าใช้จ่ายที่มากจึงไม่นิยมใช้เป็นโฆษณาที่ใช้แจกมากเกินไปและไม่เหมาะสมกับ
กรุ๊ปลูกค้าทั่วไป จำเป็นต้องใช้สำหรับกรุ๊ปลูกค้าที่ความพอใจจริงๆรวมทั้งได้โอกาสบริโภคแค่นั้น ยกตัวอย่างเช่น กรุ๊ปลูกค้าเดิมที่มีในฐานข้อมูล
ก็บางครั้งอาจจะใช้การจัดส่งผ่านไปรษณีย์ให้ลูกค้าโดยตรง หรือบางทีก็อาจจะเป็นลูกค้าที่เข้ามาไต่ถามถึงผลิตภัณฑ์ของท่านหรือเข้ามาในส่วน
ของร้านค้าท่านแล้ว เป็นต้นว่า ลูกค้ามาเดินชมรถยนต์ในโชว์รูมรถยนต์ ต้องแจกแคตตาล็อกที่มีข้อมูลเพิ่มเติมให้ประกอบกิจการ
ตกลงใจเพื่อสร้างความประทับใจให้ลูกค้า สุดท้ายนี้การพิมพ์แคตตาล็อกควรมีการวางเป้าหมายและก็พิจารณาถึงความเหมาะสมเป็น
อย่างดีเสียทุกหนก่อนจะมีการทำ
Tags : พิมพ์แคตตาล็อก ถูก
#7

พิมพ์ปฏิทินตั้งโต๊ะ
         ในสมัยโบราณเมื่อมนุษย์ยังไม่เคยรู้ การพิมพ์ปฏิทินตั้งโต๊ะ การที่มองวันที่เป็นนั้นมาจากรู้จักการดูดวงดาวเพื่อดูวันเดือนปี
ให้ง่ายดายมากยิ่งขึ้น และก็เริ่มมีการสร้างเครื่องจับเวลา สร้างการจดบันทึกหรือดีไซน์การดูดาวต่างๆเพื่อกระทำแบ่งฤดู
แบ่งวันเดือนปีต่างๆการพิมพ์ปฏิทินตั้งโต๊ะ ทำให้สามารถระบุออกมาเป็นตัวเลขได้อย่างชัดเจน ดำรงชีพทุกวันได้
ง่ายมากขึ้น ช่วยทำให้มีการจดจำเรื่องราวรวมถึงใช้ในลัษณะของการเตือนความจำต่างๆได้ดิบได้ดีอีกด้วย
พวกเราก็เลยสังเกตได้ว่าสำหรับในการพิมพ์ปฏิทินจัดโต๊ะหรือลักษณะของปฏิทินแขวนไทย ชอบมีการบอกดูแลถึงข้างขึ้น
ข้างแรมเพื่อสะท้อนให้มองเห็นถึงการดูดวงจันทร์ที่พวกเราจำต้องใช้การพิมพ์ปฏิทินจัดโต๊ะไม่ได้บอกแค่การรับรู้วันเดือนปีได้แค่นั้น
แม้กระนั้นการจดจำวันตลอดปีก็ไม่ใช่ง่าย การออกแบบพิมพ์ปฏิทินตั้งโต๊ะรวมทั้งนับวันให้ตรงกันทั้งโลก จึงเป็นขั้นตอนการที่มนุษย์ใช้ร่วม
กัน อย่างไรก็แล้วแต่รูปแบบของการนับวันที่ร่วมกันอย่างเป็นสากลสามารถช่วยกันกำหนดเพื่อกระทำการนัดหมายหรือกระทำการ
บอกวันในช่วงเวลาที่สำคัญได้ง่ายดายมากยิ่งกว่าเดิม การกำหนดปฏิทินอย่างเป็นสากลจึงมีความเกี่ยวข้องต่อยุคสมัยนี้เป็นอย่างยิ่ง
การพิมพ์ปฏิทินตั้งโต๊ะ
ก่อนจะเป็นการพิมพ์ปฏิทินตั้งโต๊ะ การกำเนิดปฏิทินคราวแรกของโลกมาจากชาวบาบิโลเนียน ซึ่งมีการย้อนรอย
กลับไปในตอนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ โดยมาจากภาษาโรมันของชาวภาษากรีกสมัยโบราณ ในยุคของชาวภาษากรีกโบราณนั้นยังไม่
มีการใช้การพิมพ์ปฏิทินตั้งโต๊ะ แต่คนสมัยเก่ามีการทำปฏิทินบอกวันเวลาขึ้นมา เมื่อถึงกำหนดเวลาจะมีผู้ที่กระทำร้องบอกวัน
เวลาขึ้น การบอกเวลาในอดีตมีความจำเป็นมากมายเพื่อเป็นการบอกการขึ้นวันเดือนใหม่เพื่อให้รู้ถึงลูกหนี้ที่ยังมีการ
ติดของเจ้าหนี้อยู่ ภาษาอังกฤษเป็น "I Cry" ภาษาไทยมีความหมายว่า "การร้องบอก" ภาษาโรมันของชาวภาษากรีกอดีตกาล
เรียกว่า Kalend ภาษาอังกฤษก็เลยใช้คำว่า Calendar ในภาษาอังกฤษ
แต่การพิมพ์ปฏิทินตั้งโต๊ะมีประวัติความเก่าแก่สืบย้อนกลับไปถึงเรื่องราวของปฏิทินโลก ระยะเวลาของ
การพิมพ์ปฏิทินตั้งโต๊ะนั้นช้านานมีความเก่าแก่มานานมากกว่าพันปี โดยระบบการนับวันที่ตามชาวบาบิโลเนียนที่มีการ
ระบุวันเดือนปีขึ้นมาพิจารณาจากระยะต่างๆของพระจันทร์เกี่ยวกับการสังเกตข้างขึ้นข้างแรม เดี๋ยวนี้เราสามารถ
แปลความนั้นได้ว่าเป็นรูปแบบของชนิดปฏิทินจันทรคติ โดยเมื่อครบการกำหนดข้างขึ้นข้าแรมครบ 12 รอบจะเป็น
การครบฤดูกาลให้เวียนกลับมา
ปฏิทินของเมืองไทยได้ถูกพิมพ์ขึ้นหนแรก 14 เดือนมกราคม พ.ศ. 2385 ตั้งแต่ยุครัชกาลที่ 3 โดยเหตุนั้น ทุกวี่ทุกวันที่ 14
มกราคมทุกปี มีการกำหนดให้เป็นวันที่มีความหมายเพราะใช้ปฏิทินพิมพ์ขึ้นมาทีแรก ประเทศไทยในสมัยอดีตกาลมี
การใช้ปฏิทินจันทรคติตั้งแต่สมัยจังหวัดสุโขทัยมีการนับเป็นปีตามมหาศักราชและจุลศักราช ต่อมาในรัชสมัยรัชกาลที่ 3
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงได้มีการกรุณาจากรูปแบบปฏิทินเดิมให้เปลี่ยนเป็นปฏิทินสุริยคติ มีแบบ
การใช้มีความล้ำยุคลักษณะสากลตามปฏิทินเกเกลื่อนกลาดอเรียน ในที่สุดก็เลยมีการจัดทำการพิมพ์ปฏิทินตั้งโต๊ะขึ้นเพื่อใช้งานนั้นเอง
Tags : ปฏิทินตั้งโต๊ะ ถูก
#8
แบตเตอรี่รถยนต์ 24 ชั่วโมง   ร้านขายแบตเตอรี่รถยนต์ ทุกยี่ห้อ แบตเตอรี่รถยนต์ ใหม่ แบตเตอรี่รถยนต์มือสอง คุณภาพดี ราคากันเอง มีช่างเทคนิคที่มีประสบการณ์ประจำทุกเขตในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ให้บริการได้อย่างรวดเร็ว ไม่ผิดหวัง ไม่รอนาน ถึงลูกค้าภายใน 30 นาที ต้องการ ช่างเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ ต้องการช่างพ่วงแบตเตอรี่รถยนต์ด่วน ไม่ต้องหาร้านอื่น ร้านของเรามีบริการครบวงจร พร้อมให้คำปรึกษาฟรีตลอด 24 ชั่วโมง
โทร.0956671668
Id line : 0956671668
www.แบตเตอรี่รถยนต์24ชั่วโมง.com

Tags : แบตเตอรี่รถยนต์24ชั่วโมง/แบตเตอรี่รถยนต์/ช่างเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์/ช่างพ่วงแบตเตอรี่รถยนต์/ร้านแบตเตอรี่ใกล้ฉัน
#9
ถ้าหากคุณกำลังมองหากิจกรรมสร้างสรรค์และปรารถนาออมงบประมาณ กระบวนการทำคอนโดแมวด้วยตัวเองเป็นช่องทางที่ยอดเยี่ยม คุณสามารถดีไซน์รวมทั้งสร้างคอนโดแมวทำเองที่ตรงตามความอยากได้และรสนิยมของคุณรวมทั้งแมวของคุณได้อย่างอิสระ อุปกรณ์ที่ใช้สามารถหาได้ง่ายและไม่จำต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือสลับซับซ้อน เพียงแต่คุณมีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็เวลา แมวของคุณจะมีที่พักผ่อนที่ไม่มีใครเหมือนและเป็นที่ที่ทำให้มันรู้สึกสบายและก็ไม่เป็นอันตราย คุณสามารถสร้างชั้นหลายระดับ ที่นอนนุ่มๆแล้วก็มุมสำหรับเล่นซ่อนหาต่างๆทำให้คอนโดแมวทำเองของคุณเป็นที่ชื่นชอบของแมวอย่างไม่ต้องสงสัย
#10

การพิมพ์นามบัตรในงานแนะนำตัว
          การพิมพ์นามบัตรในงานแนะแนวองค์เป็นมารยาทพื้นฐานสำคัญในการทำธุรกิจหรือติดต่องานที่เป็นทางการ 
คุณต้องมีการพิมพ์นามบัตรเตรียมพร้อมไว้ตลอดเวลาไม่ควรให้ห่างจากตัวแม้ว่าจะเป็นวันส่วนตัวธรรมดาก็ได้  เพราะคุณ
ไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะต้องใช้มันเมื่อไหร่  คุณสามารถจะได้มาพบคู่ทำการค้าโอกาสธุรกิจการค้าในวันเหล่านี้ก็เป็นได้  ดังนั้นอย่างน้อย
คุณควรแบ่งพิมพ์นามบัตรไว้ในกระเป๋าสตางค์ บนรถ หรือสอดไว้ตามที่ต่างๆ เป็นต้น  สำหรับจำนวนการพิมพ์นามบัตร
ควรคิดความเหมาะสมให้ดีและเมื่อนามบัตรใกล้หมดควรจะสั่งพิมพ์ล่วงหน้าโดยคำนึงระยะเวลาในการจัดทำด้วย 
เพราะหากพิมพ์นามบัตรไม่เพียงพอต่อการใช้งานอาจจะทำให้เกิดผลกระทบต่อการงานและธุรกิจที่สำคัญได้
          การแจกนามบัตรนั้นคุณเชื่อหรือไม่ว่าถูกจัดลงในหลักสูตรงานศึกษาเล่าเรียนด้านธุรกิจเกือบทั่วโลก  บางครั้งคุณอาจจะ
คิดว่าการพิมพ์นามบัตรเป็นการฟุ่มเฟือยหรือใช้ประโยชน์ไม่ได้ในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศเช่นนี้  แต่ทว่าแม้แต่บริษัทผู้นำ
ด้านไอทีระดับโลกยังคงต้องใช้นามบัตรกันอยู่ตลอด   เพราะความหมายโดยนัยในการแจกนามบัตรนั้นเป็นการแสดงให้
เห็นถึงความต้องการที่ให้ความช่วยเหลือ  คำแนะนำ หรือติดต่อพบปะกันในเบื้องหน้า ทำให้ผู้รับรู้สึกประทับใจในครั้งแรกใน
ตัวคุณ  หรือสำหรับบางประเทศที่มีวัฒนธรรมเชิงอนุรักษ์ถือว่าการพิมพ์นามบัตรมอบให้แก่ผู้อื่นเป็นมารยาทพื้นฐานที่ขาดไม่ได้ 
          ทั้งนี้มาทำความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดลักษณะพื้นฐานของนามบัตร  นามบัตรนั้นมักจะแบบใช้กำหนด
ขนาดตามหลักสากลโดยจะอยู่ที่ 9.4 x 5.5 เซนติเมตร  ซึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการออกแบบพิมพ์นามบัตรแทบจะ
มีการกะเกณฑ์ขนาดโครงหน้าเท่าขนาดนามบัตรจริงเกือบทุกโปรแกรม  สำหรับสิ่งที่ต้องอยู่ในนามบัตรนั้นอย่างน้อยที่สุด
ต้องระบุชื่อและช่องทางโทรกลับ  โดยหลายท่านไม่นิยมระบุชื่ออาจจะใส่ชื่อบริษัทหรือร้านค้าก็ได้ สำหรับช่องทางการ
ติดต่อสื่อสารกลับอาจจะให้เป็นเบอร์โทรศัพท์  ที่อยู่ หรืออีเมล ก็ได้ตามแต่สะดวก การพิมพ์นามบัตรนั้นท่านสามารถออกแบบได้
ด้วยตนเองและพิมพ์นามบัตรใช้เองก็ได้  แต่คุณภาพอาจจะไม่ดีพอที่จะใช้ในระยะยาวหรือหากพิมพ์ใช้เป็นปริมาณมาก
อาจจะค่าใช้จ่ายอาจจะมีราคากว่าโรงพิมพ์อีกด้วย 
          สำหรับการพิมพ์นามบัตรโดยโรงพิมพ์นั้นในปัจจุบันมีราคาไม่แพงโดยขึ้นอยู่กับจำนวนรวมที่สั่งพิมพ์  โดยสิ่งที่ต้อง
พิจารณาหลักๆ คือคุณค่าของงานพิมพ์แต่ละที่  อย่างไรก็ตามความคมชัดและรายละเอียดของหมึกจะดีกว่าเครื่องพิมพ์
เอนกประสงค์ตามบ้านโดยทั่วไปแน่นอนและสามารถเลือกใช้กระดาษแบบต่างๆ ที่ไม่สามารถใช้เครื่องพิมพ์ที่บ้านได้ ซึ่งที่
การกำหนดกันหลักแล้วก็จะเป็นกระดาษอาร์ตการ์ดที่มีความหนา 260 แกรมขึ้นไปเพื่อให้มีความแข็งแรงเพียงพอ  แต่บางครั้ง
อาจจะเลือกใช้กระดาษแบบอื่นที่บางกว่าแล้วใช้การเคลือบผิวพลาสติ๊กบนบนงานพิมพ์นามบัตรเพื่อเพิ่มความหนาและ
ความทนทานซึ่งจะมีทั้งเคลือบแบบเงาและแบบด้านก็ได้  นอกจากรายละเอียดการพิมพ์ที่สวยแล้วโรงพิมพ์เหล่านี้จะมี
เทคนิคการตกแต่งพิเศษที่การเคลือบ UV หรือ SPOT UV เพื่อให้หมึกเพิ่มความเงาเน้นในจุดที่ต้องการ เป็นต้น
          เทคนิคการพิมพ์นามบัตรแต่ละแห่งจะแตกต่างกันออกไปโดยคุณสามารถเลือกหรือขอดูตัวอย่างงานเหล่านั้น
จากโรงพิมพ์ที่ใช้บริการได้  หรืออาจจะอธิบายความต้องการของคุณให้กับโรงพิมพ์เพื่อที่จะสามารถช่วยคิดวิธีการที่จะได้
งานพิมพ์นามบัตรที่ตรงตามใจของคุณได้
Tags : พิมพ์นามบัตร ถูก
#11

การพิมพ์ปฏิทินตั้งโต๊ะ
ก่อนที่จะเป็นการพิมพ์ปฏิทินตั้งโต๊ะ การกำเนิดปฏิทินทีแรกของโลกมาจากชาวบาบิโลเนียน ซึ่งมีการย้อนกลับมา
กลับไปในตอนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ โดยมาจากภาษาโรมันของชาวกรีกสมัยโบราณ ในสมัยของชาวกรีกโบราณนั้นยังไม่
มีการใช้การพิมพ์ปฏิทินจัดโต๊ะ แต่คนรุ่นก่อนมีการทำปฏิทินบอกวันเวลาขึ้นมา เมื่อถึงกำหนดเวลาจะมีคนที่ทำการร้องบอกวัน
เวลาขึ้น การบอกเวลาในแต่ก่อนมีความจำเป็นมากมายเพื่อเป็นการบอกการขึ้นวันเดือนใหม่เพื่อให้ทราบถึงลูกหนี้ที่ยังมีการ
ค้างชำระของเจ้าหนี้อยู่ ภาษาอังกฤษเป็น "I Cry" ภาษาไทยแปลว่า "การส่งเสียงร้องบอก" ภาษาโรมันของชาวกรีกอดีตกาล
เรียกว่า Kalend ภาษาอังกฤษจึงใช้คำว่า Calendar ในภาษาอังกฤษ
อย่างไรก็ดีการพิมพ์ปฏิทินตั้งโต๊ะมีประวัติความเก่าแก่สืบย้อนกลับไปถึงเรื่องราวของปฏิทินโลก ระยะเวลาของ
การพิมพ์ปฏิทินจัดโต๊ะนั้นช้านานมีความเก่าแก่มานานมากกว่าพันปี โดยระบบการนับวันที่ตามชาวบาบิโลเนียนที่มีการ
กำหนดวันเดือนปีขึ้นมาดูจากระยะต่างๆของดวงจันทร์เกี่ยวกับการสังเกตข้างขึ้นข้างแรม ปัจจุบันนี้เราสามารถ
ตีความหมายนั้นได้ว่าเป็นลักษณะของประเภทปฏิทินจันทรคติ โดยเมื่อครบการกำหนดข้างขึ้นเราแรมครบ 12 รอบจะเป็น
การครบฤดูให้เวียนกลับมา
ปฏิทินของเมืองไทยได้ถูกเผยแพร่ขึ้นคราวแรก 14 มกราคม พุทธศักราช 2385 ตั้งแต่ยุครัชกาลที่ 3 ด้วยเหตุนี้ แต่ละวันที่ 14
เดือนมกราคมทุกปี มีการกำหนดให้เป็นวันที่มีความสำคัญเนื่องด้วยใช้ปฏิทินตีพิมพ์ขึ้นมาหนแรก เมืองไทยในยุคสมัยก่อนมี
การใช้ปฏิทินจันทรคติตั้งแต่สมัยจังหวัดสุโขทัยมีการนับเป็นปีตามมหาศักราชและจุลศักราช ต่อมาในรัชสมัยรัชกาลที่ 3
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงได้มีการโปรดเกล้าจากรูปแบบปฏิทินเดิมให้แปลงเป็นปฏิทินสุริยคติ มีแบบอย่าง
การใช้มีความนำสมัยลักษณะสากลตามปฏิทินเกเกลื่อนกลาดอเรียน สุดท้ายก็เลยมีการทำการพิมพ์ปฏิทินตั้งโต๊ะขึ้นเพื่อใช้งานนั้นเอง
พิมพ์ปฏิทินตั้งโต๊ะ
         ในอดีตกาลเมื่อมนุษย์ยังไม่เคยรู้ การพิมพ์ปฏิทินจัดโต๊ะ การที่ดูวันที่เป็นนั้นมาจากรู้จักการดูดวงดาวเพื่อดูวันเดือนปี
ให้ง่ายมากขึ้น และก็เริ่มมีการสร้างเครื่องจับเวลา สร้างการจดบันทึกหรือดีไซน์การดูดาวต่างๆเพื่อทำแบ่งฤดู
แบ่งวันเดือนปีต่างๆการพิมพ์ปฏิทินจัดโต๊ะ ทำให้สามารถระบุออกมาเป็นตัวเลขได้อย่างชัดเจน ดำรงชีพทุกวันได้
ง่ายดายมากยิ่งกว่าเดิม ช่วยให้มีการจดจำเรื่องราวรวมทั้งใช้ในการเตือนความจำต่างๆได้ดีอีกด้วย
พวกเราก็เลยพิจารณาได้ว่าในการพิมพ์ปฏิทินจัดโต๊ะหรือลักษณะของปฏิทินแขวนไทย มักจะมีการบอกควบคุมถึงข้างขึ้น
ข้างแรมเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการดูดวงจันทร์ที่พวกเราจำต้องใช้การพิมพ์ปฏิทินตั้งโต๊ะไม่ได้บอกแค่การรับทราบวันเดือนปีได้เท่านั้น
แต่ว่าการเขียนจำวันทั้งปีก็ไม่ใช้ว่าจะง่าย การออกแบบฟอร์มปฏิทินตั้งโต๊ะและนับวันให้ตรงกันทั้งโลก ก็เลยเป็นวิธีการที่มนุษย์ใช้ร่วม
กัน อย่างไรก็ตามรูปแบบของการนับวันที่ร่วมกันอย่างเป็นสากลสามารถช่วยกันระบุเพื่อทำนัดพบหรือทำ
บอกวันขณะที่สำคัญได้ง่ายดายมากยิ่งกว่าเดิม การกำหนดปฏิทินอย่างเป็นสากลก็เลยมีความเกี่ยวเนื่องต่อยุคปัจจุบันนี้เป็นอย่างยิ่ง
Tags : พิมพ์ปฏิทินตั้งโต๊ะ สวย
#12
รองพื้น Estee Lauder เป็นหนึ่งในครีมรองพื้นที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในตลาด ด้วยคุณสมบัติที่เนียนนุ่ม ปกปิดได้อย่างดีเยี่ยม และทนทั้งวัน รองพื้น Estee Lauder สามารถใช้ได้กับทุกสภาพผิว ไม่ว่าคุณจะมีผิวแห้ง ผิวมัน หรือผิวผสม รองพื้น Estee Lauder จะช่วยให้ผิวหน้าของคุณดูเรียบเนียนเป็นธรรมชาติ ด้วยสูตรที่ทนต่อความชุ่มชื้นและก็เหงื่อ คุณไม่จำเป็นที่จะต้องมาวิตกกังวลว่ารองพื้นจะหลุดติดแมส รองพื้น Estee Lauder มีเทคโนโลยีการปิดบังที่ยอดเยี่ยม ทำให้ผิวหน้าดูไร้ที่ติและก็คงความสดใสทั้งวัน นอกจากนั้นยังมีเฉดสีให้เลือกนานาประการ เพื่อกับทุกโทนสีผิว รองพื้น Estee Lauder เป็นตัวเลือกที่สุดยอดสำหรับผู้ที่ต้องการความสมบูรณ์แบบสำหรับเพื่อการแต่งหน้าแล้วก็ความมั่นใจและความเชื่อมั่นในทุกเหตุการณ์ ลองใช้รองพื้น Estee Lauder แล้วคุณจะหลงใหลในผลที่ได้รับ รองพื้นที่ไม่เพียงแค่ปกปิดแต่ยังบำรุงผิวให้ดูร่างกายแข็งแรง
Tags : รองพื้น estee lauder
#13
สำหรับผู้ที่ปรารถนาซื้อคอนโดแมวให้กับแมวหวานใจ คอนโดแมวมีนานาประการแบบแล้วก็ขนาดให้เลือก ไม่ว่าจะเป็นคอนโดแมวขนาดเล็ก คอนโดแมวหลายชั้น หรือคอนโดแมวที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ คอนโดแมวที่มีคุณภาพและก็ดีไซน์ที่งามช่วยทำให้แมวของคุณมีที่พักผ่อนหย่อนใจที่สบายและไม่เป็นอันตราย คุณสามารถเลือกซื้อคอนโดแมวจากร้านขายของที่มีความน่าไว้วางใจรวมทั้งมีรีวิวดี เพื่อให้แมวของคุณได้เพลิดเพลินและก็พักผ่อนในที่อยู่ที่สมควรรวมทั้งทน มอบความสำราญแล้วก็ความสบายสบายให้กับแมวของคุณด้วยการซื้อคอนโดแมวที่มีคุณภาพแล้วก็ดีไซน์ที่สวยสดงดงาม
#14
สำหรับผู้ที่ชอบใจสีสันผ่องใสและก็อยากที่จะให้แมวของคุณมีที่อยู่ที่สวยแล้วก็โดดเด่น คอนโดแมวสีชมพูเป็นตัวเลือกที่ไม่ควรพลาด คอนโดแมวสีชมพูมีนานาประการแบบและขนาดให้เลือก ไม่ว่าจะเป็นแบบชั้นเดียวหรือหลายชั้น พร้อมพื้นที่เล่นแล้วก็ที่พักผ่อนที่สบาย สีชมพูทำให้คอนโดแมวมองน่ารักและก็สดใส เพิ่มความสนุกรวมทั้งความสดชื่นให้กับบ้านของคุณ แมวของคุณจะได้มีที่พักผ่อนหย่อนใจที่งดงามแล้วก็สะดวก เลือกคอนโดแมวสีชมพูเพื่อมอบความสุขแล้วก็ความสบายให้กับแมวของคุณในที่อยู่ที่น่ารักแล้วก็แจ่มใส
#15
Professional Selling Skills(สุดยอดทักษะการขายกับลูกค้าหลากหลายรูปแบบ)
 วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด
บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด จากสหรัฐอเมริกา 
Senior Manager ฝ่ายขายและบริการ บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
และ  ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จำกัด จากเยอรมนี
จากประสบการณ์ตรงและจริงในวงการที่มากด้วยคุณภาพกว่า 30 ปี
11 กรกฎาคม 2567
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด แบงค็อก (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร) *สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม หลักการและเหตุผล:          การขายจะประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวนั้น เหตุผลหลักเกิดจาก ทักษะ เทคนิค ลูกล่อลูกชนในการขาย พนักงานขายจะต้องขายอย่างมืออาชีพ ขายอย่างชิงไหวชิงพริบกับลูกค้า รวมทั้งต้องสามารถแก้สถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ ทักษะและเทคนิคเหล่านี้ย่อมส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของลูกค้าและยอดขายขององค์กร  ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่พนักงานขายต้องเรียนรู้เทคนิคและยุทธวิธีในการขายและการบริหารจัดการกับลูกค้าในเสี้ยวเวลาของการขาย เพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นต่อหน้าลูกค้า และสร้างโอกาสแห่งความสำเร็จในการขาย          หลักสูตรนี้ จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้พนักงานขาย ได้เรียนรู้การเตรียมตัวเพื่อสร้างความสำเร็จใจงานขาย การเสนอขายอย่างมืออาชีพ การแก้ปัญหา แก้สถานการณ์ การระดมสมองทำกิจกรรมด้านการเสนอขายที่ประยุกต์ขึ้นให้สมจริง เมื่อจบการอบรม ผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ด้านการขายได้ด้วยตนเอง วัตถุประสงค์
  1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการและเทคนิคด้านการขายพร้อมลูกล่อลูกชนกับลูกค้าอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ
  2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถบริหารการใช้สื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร สร้างยอดขายได้ตามเป้าหมายหัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา:
  1.บทบาท และ หน้าที่ของพนักงานขาย – สร้างความเข้าใจและให้ตระหนักถึงหน้าที่ที่ต้องทำ
  2.ขั้นตอนการขายอย่างเป็นระบบ – สร้างให้นักขาย ขายอย่างมืออาชีพ พร้อมยกตัวอย่างคำพูด ท่าทางประกอบ  
    (ทุกขั้นตอน จะเน้นเทคนิคและลูกล่อลูกชนอย่างรายละเอียด พร้อมตัวอย่างจริงในการปฏิบัติ)
    • การเตรียมตัวของพนักงานขาย- เตรียมตัวให้พร้อมก่อนออกสนามรบ มีชัยไปกว่าครึ่ง
    • การเปิดการขาย – เทคนิคการเตรียมความพร้อมระหว่างพนักงานกับลูกค้า ก่อนการขาย
    • การวิเคราะห์โอกาสการขาย และการสร้างโอกาสในการขาย – โอกาสการขายคืออะไร ทำไมต้องวิเคราะห์ วิเคราะห์อย่างไร
    • การนำเสนอผลิตภัณฑ์- นำเสนอสินค้าอย่างมืออาชีพ ให้ลูกค้าตาสว่าง
    • การตอบคำถามและข้อโต้แย้ง - จัดการและรับมือกับข้อโต้แย้งอย่างเป็นระบบ
    • การเจรจาต่อรอง – เจรจาอย่างไรให้ไม่เสียเปรียบ หรือ ตกเป็นเครื่องมือลูกค้า
    • การปิดการขาย- ปิดการขายเมื่อไร ปิดอย่างไรจึงจะเหมาะสม และ ได้ Order
  3.ข้อควรปฏิบัติในขณะขายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า (สิ่งที่นักขายต้องทำเพื่อให้เป็นนักขายมืออาชีพ ที่ลูกค้าเกิดความศรัทธาและความเชื่อมั่น)
  4.การทบทวนการขาย – ขายได้ หรือ ไม่ได้ มาจากสาเหตุอะไร เรียนรู้ไว้จะได้ไม่พลาดอีก
  5.กิจกรรมจำลองสถานการณ์การขาย...ฝึกปฏิบัติอย่างเข้มข้น
  6.สรุป คำถามและคำตอบ ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 
 รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
#16
แม้คุณกำลังมองหากิจกรรมที่สนุกสนานและประดิษฐ์ กระบวนการทำคอนโดแมวทำเองด้วยตัวเองเป็นทางเลือกที่ดี คุณสามารถดีไซน์และก็สร้างที่อยู่ที่ตรงตามสิ่งที่จำเป็นของแมวของคุณได้อย่างอิสระ ใช้วัสดุที่หาได้ง่าย ได้แก่ ไม้ กระดาษ หรือพลาสติก รวมทั้งใช้เวลาว่างสร้างสรรค์ผลงานที่แมวของคุณจะรัก ไม่เพียงแต่เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ แม้กระนั้นยังเป็นที่เล่นรวมทั้งตรวจสอบ คุณสามารถเพิ่มของเด็กเล่นหรือเครื่องไม้เครื่องมือเสริมต่างๆเพื่อเพิ่มความสนุกรวมทั้งความท้าทายให้กับแมวของคุณ คอนโดแมวทำเองยังเป็นการผูกมิตรที่ดีระหว่างคุณรวมทั้งแมวของคุณ ทำให้แมวรู้สึกถึงความรักรวมทั้งความสนใจจากคุณ
#17
คุณกำลังมองหาการดูแลผู้สูงอายุที่ดีที่สุดสำหรับคนที่คุณรักอยู่ใช่ไหม? มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ที่ thaielder ที่จะทำให้คุณรู้สึกอุ่นใจทุกครั้งที่เลือกใช้บริการของเรา!

บริการของเรา:
- ดูแลผู้ป่วยติดเตียง: ทีมงานของเรามีความเชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วยติดเตียง ด้วยความใส่ใจและอ่อนโยนที่ทำให้ผู้สูงอายุรู้สึกสบายใจและปลอดภัย

- Caregiver ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายระดับ: เรามี Caregiver ที่ได้รับการฝึกอบรมอย่างดีจากการให้บริการหลายแขนง ไม่ว่าจะเป็นพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ นักกายภาพบำบัด หรือนักโภชนาการ ทุกคนพร้อมที่จะดูแลผู้สูงอายุอย่างเต็มที่

- ค้นหาบริการผู้สูงอายุที่เหมาะกับคุณได้ง่ายๆ: ที่เว็บไซต์ของเรา คุณสามารถค้นหาบริการที่ตรงกับความต้องการของผู้สูงอายุได้ง่ายดาย เพียงไม่กี่คลิก!

ทำไมต้องเลือกเรา?
- แพลตฟอร์มที่มุ่งมั่นให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุในทุกมิติ: เราเข้าใจความต้องการที่หลากหลายของผู้สูงอายุ ไม่ว่าจะเป็นด้านการดูแลสุขภาพ กายภาพ หรือจิตใจ เราพร้อมตอบโจทย์ทุกปัญหาด้วยบริการที่ครบวงจร

- พร้อมตอบโจทย์ทุกปัญหา: ไม่ว่าจะเป็นการดูแลผู้ป่วยติดเตียง การฟื้นฟูสุขภาพหลังการผ่าตัด หรือการดูแลผู้สูงอายุที่มีโรคเรื้อรัง เรามีบริการที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการของทุกคน

- มุ่งมั่นดูแลผู้สูงอายุให้มีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี: เราเชื่อว่าผู้สูงอายุควรได้รับการดูแลที่ดีที่สุด เพื่อให้มีชีวิตที่มีคุณภาพและความสุขในทุกๆ วัน

- เป็นเพื่อนร่วมทางสู่วัยเกษียณอย่างแท้จริง: เราไม่ใช่แค่ผู้ให้บริการ แต่เราคือเพื่อนร่วมทางที่พร้อมเดินเคียงข้างผู้สูงอายุในทุกก้าวย่างของชีวิต

รีวิวจากลูกค้าของเรา:
"แม่ของฉันได้รับการดูแลที่ดีมากจากที่นี่ ทีมงานใส่ใจในทุกรายละเอียด ทำให้แม่มีสุขภาพที่ดีขึ้นและมีความสุขมากขึ้นค่ะ" – คุณนิดา

"พ่อของผมได้รับการดูแลที่ใส่ใจและอบอุ่นมาก ทีมงานมีความเชี่ยวชาญและเข้าใจความต้องการของผู้สูงอายุอย่างแท้จริงครับ" – คุณสมชาย

อย่ารอช้า! ให้เราช่วยดูแลคนที่คุณรักด้วยความรักและความเชี่ยวชาญ
เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ที่ thaielder หรือโทรติดต่อเราที่ 081-808-7558 เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและเริ่มต้นการดูแลที่ดีที่สุดสำหรับผู้สูงอายุในครอบครัวของคุณวันนี้!


#18


พระท่าพระจันทร์ ขายส่งนับร้อย พระสวย ราคาถูก
พระสมเด็จวัดระฆัง
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม
พระสมเด็จวัดเกศไชโย
รวมพิมพ์มากกว่า 30 พิมพ์
แต่งเก่าพร้อมขายต่อกำไรงามๆ
องค์ละ 10 บาท
ขายส่ง ยกร้อย
100 องค์ (แถม 10 องค์) = 1,000 บาทส่งฟรี !!!
รับทำพระสมเด็จ ตามต้นแบบที่ลูกค้าส่งมาให้ทำ
ขั้นต่ำ 100 องค์/บล็อก
ฟรีค่าบล็อกและค่าส่ง !!!
ลูกค้าสั่งงานประจำ ตลาดพระท่าพระจันทร์,ตลาดพระวัดราชนัดดา,และลูกค้าทั่วประเทศ
ขอบคุณลูกค้าทุกท่าน ที่เข้ามาอุดหนุนและสั่งทำ ขอให้ได้กำไรรวยๆทุกท่านครับ
______________

พระสมเด็จกดมือแบบเก่า (ไม่ใช่พระกดแท่นคันโยก)
พระสวย มีลีลา เนื้อหด เนื้อย่น สวยเป็นธรรมชาติ
ซึ่งจะแตกต่างจากพระโรงงาน ที่ใช้แท่นคันโยก
เนื้อพระจะแน่น หลังเรียบตึง ไม่สวย
ดูไม่เป็นธรรมชาติ แบบพระเก่าตามตำรา
ด้านหน้า
เนื้อสวย มวลสารครบ
เม็ดขาว กากดำ กากแดง
รูพรุนเข็ม รอยยุบ รอยย่น
คราบแป้งโรยพิมพ์สวย
ที่สำคัญ พิมพ์ทรงมาตรฐานสากล
ด้านหลัง
ขอบปริแยก แบบวัดระฆัง
รอยยุบ รอยย่น สวยงดงาม
เนื้อจัด เนื้อหนึกนุ่ม

______________

เข้าชมเว็บไซต์ได้ที่นี่
http://www.prathaprajan.com

ขอคำปรึกษา/ติดต่อสั่งซื้อสินค้า
098-702-0178
id line : somdej20
065-045-3329
id line : blockpra
somdej20@hotmail.com
 
#19
     กล่องไฟฟ้าเป็นส่วนประกอบสำคัญที่ขาดไม่ได้ในระบบไฟฟ้าในบ้านรวมทั้งตึก มันปฏิบัติหน้าที่เป็นจุดศูนย์รวมสายไฟฟ้า ช่วยให้การต่อว่าดตั้งและก็การบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าเป็นไปอย่างปลอดภัยและก็มีระบบระเบียบ การเลือกใช้กล่องกระแสไฟฟ้าที่เหมาะสมและก็การต่อว่าดตั้งอย่างแม่นยำเป็นเรื่องสำคัญที่จะทำให้ระบบกระแสไฟฟ้าทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ไม่เป็นอันตรายเข้าไปอ่านรายละเอียดได้ที่ >> กล่องไฟฟ้า https://www.bigtone.in.th/product-category/drum/

     การเลือกกล่องกระแสไฟฟ้าที่สมควร

     ขนาดแล้วก็จำพวกของกล่องกระแสไฟฟ้า: กล่องไฟฟ้ามีหลายขนาดแล้วก็หลายประเภท การเลือกขนาดของกล่องกระแสไฟฟ้าควรจะไตร่ตรองจากปริมาณสายไฟแล้วก็เครื่องมือที่อยากได้ติดตั้งด้านในกล่อง กล่องไฟฟ้าขนาดใหญ่จะเหมาะกับระบบที่มีสายไฟแล้วก็อุปกรณ์มากมาย ส่วนกล่องไฟฟ้าขนาดเล็กจะเหมาะกับการใช้แรงงานที่มีสายไฟไม่มากมาย

     สิ่งของของกล่องไฟฟ้า กล่องกระแสไฟฟ้าสามารถทำจากวัสดุต่างๆอาทิเช่น โลหะ พลาสติก หรือไฟเบอร์กลาส การเลือกอุปกรณ์ขึ้นอยู่กับสถานที่และรูปแบบการใช้งาน กล่องกระแสไฟฟ้าโลหะมีความคงทนรวมทั้งสามารถป้องกันการชนและก็การกระแทกเจริญ ส่วนกล่องกระแสไฟฟ้าพลาสติกมีน้ำหนักค่อยและไม่เป็นสนิม เหมาะกับการใช้งานในพื้นที่ที่ไม่อยากความคงทนมาก

     มาตรฐานความปลอดภัย ควรเลือกกล่องกระแสไฟฟ้าที่ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัย ดังเช่นว่า มาตรฐานขององค์กรวิศวกรรมไฟฟ้าแห่งชาติ (NEC) หรือมาตรฐานขององค์กรอื่นๆที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อมั่นใจว่า กล่องกระแสไฟฟ้าจะสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยรวมทั้งมีคุณภาพ

     การต่อว่าดตั้งกล่องกระแสไฟฟ้า

     การวางตำแหน่งกล่องไฟฟ้า การวางตำแหน่งกล่องไฟฟ้าควรจะพินิจพิเคราะห์จากการเข้าถึงแล้วก็การใช้งานที่สบาย กล่องไฟฟ้าควรติดตั้งในที่ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ง่าย เพื่อไม่ยุ่งยากต่อการสำรวจรวมทั้งการบำรุงรักษา แล้วก็ควรจะติดตั้งในที่ที่ไม่เสี่ยงต่อการเช็ดกน้ำหรือตำแหน่งที่มีความชุ่มชื้นสูง

     การเชื่อมต่อสายไฟ การเชื่อมต่อสายไฟในกล่องไฟฟ้าควรจะทำอย่างเป็นระเบียบ แล้วก็มีการใช้สายดินเพื่อความปลอดภัย ควรที่จะใช้ตัวเชื่อมต่อสายไฟที่มีคุณภาพ และสำรวจให้มั่นใจว่าการเชื่อมต่อแน่นหนาและไม่มีสายไฟหลุดออกมา

     การตรวจสอบและทะนุบำรุง การตรวจดูรวมทั้งรักษากล่องกระแสไฟฟ้าเป็นเรื่องจำเป็น เพื่อให้มั่นใจว่าระบบกระแสไฟฟ้าทำงานได้โดยสวัสดิภาพ ควรจะพิจารณากล่องไฟฟ้าบ่อยๆแล้วก็ชำระล้างภายในกล่อง เพื่อคุ้มครองป้องกันการสั่งสมของฝุ่นผงและก็สิ่งสกปรก

     การใช้แรงงานกล่องกระแสไฟฟ้าในสถานที่ต่างๆ

     ที่พัก ในบ้านพักอาศัย กล่องไฟฟ้ามักใช้เพื่อสำหรับในการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าด้านในภาย ไม่ว่าจะเป็นระบบแสงไฟ ระบบปรับอากาศ หรือระบบเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆการเลือกกล่องไฟฟ้าที่เหมาะสมรวมทั้งการติดตั้งอย่างแม่นยำจะช่วยทำให้การใช้แรงงานกระแสไฟฟ้าในบ้านเป็นไปโดยสวัสดิภาพ

     อาคารสำนักงาน สำหรับอาคารสำนักงาน การตำหนิดตั้งกล่องไฟฟ้าต้องพิจารณาถึงความซับซ้อนของระบบไฟฟ้าและการใช้แรงงานที่มากขึ้น ควรใช้กล่องไฟฟ้าที่มีขนาดใหญ่แล้วก็มีความทนทานสูง เพื่อรองรับการใช้แรงงานในปริมาณมาก

     โรงงานอุตสาหกรรม ในโรงงานอุตสาหกรรม การติดตั้งกล่องไฟฟ้าต้องนึกถึงความปลอดภัยเป็นหลัก กล่องไฟฟ้าควรจะมีคงทนถาวรต่อสภาพแวดล้อมที่มีการใช้งานหนัก และก็จำเป็นต้องผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัย

     การเลือกและการใช้งานกล่องไฟฟ้าในระบบไฟฟ้าภายในบ้านรวมทั้งตึกมีความสำคัญอย่างยิ่ง ควรที่จะทำการเลือกกล่องไฟฟ้าที่สมควรตามขนาดแล้วก็ชนิดการใช้งาน รวมทั้งควรจัดตั้งอย่างแม่นยำเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและคุณภาพของระบบไฟฟ้า การบำรุงรักษารวมทั้งการตรวจตรากล่องไฟฟ้าเสมอๆจะช่วยทำให้ระบบกระแสไฟฟ้าทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ไม่มีอันตรายตลอดเวลาเครดิตบทความ บทความ กล่องไฟฟ้า https://www.bigtone.in.th/product-category/drum/
 
#20
     ตอนนี้มีโชว์รูมรถยนต์ และขนรถยนต์เยอะแยะหลายยี่ห้อ ตั้งอยู่ในสถานที่ต่างๆรอให้บริการลูกค้าได้อย่างสะดวก สบายรวมทั้งเร็ว เมื่อมีการค้าขายคนซื้อก็สามารถมารับรถยนต์ยังจุดบริการ ได้รถยนต์คันงามไม่มีติเตียนกลับไปอยู่ที่บ้านไปใช้งานได้โดยง่าย แต่คุณรู้ไหม ว่ากว่าจะมาเป็นรถยนต์หนึ่งคันที่ส่งมอบถึงมือคุณนั้น การขนรถยนต์ในติดต่อและอ่านรายละเอียดได้ที่ >> ขนรถยนต์ https://www.scgjwd.com/services/logistic-supply-chain/b2b-integrated-logistics/automotive

     แนวทางการโลจิสติกส์มีส่วนช่วยอย่างไรบ้าง เนื้อหานี้จะมาเล่าให้ฟัง

     ประวัติการผลิตรถยนต์ในประเทศไทย

     เริ่มตั้งแต่ยุครัชกาลที่ 5 ประเทศไทยได้เริ่มนำเข้ารถยนต์จากต่างแดนมาใช้เป็นพาหนะ ซึ่งจำนวนมากเป็นรถยนต์นำเข้าจากทวีปยุโรป โดยใช้กรรมวิธีการบรรทุกแล้วขนรถยนต์ผ่านเรือเดินสมุทร ต่อจากนั้นราวปี พุทธศักราช 2505 เมืองไทยได้เริ่มมีการผลิตรถยนต์ขึ้นเอง โดยรัฐบาลออกมาตรการหลายด้านเพื่อยั่วยวนใจการลงทุนในอุตสาหกรรมประกอบรถยนต์ ตัวอย่างเช่น การให้สิทธิประโยชน์ต่างๆทางภาษี ซึ่งถัดมาส่งผลให้อุตสาหกรรมผลิตรถยนต์มีความรุ่งเรืองและมีวิวัฒนาการโดยตลอด จนทำให้ประเทศไทยสามารถเป็นฐานการผลิตรถยนต์เพื่อการส่งออกได้ ด้านสถานะของอุตสาหกรรมรถยนต์ไทยในตลาดโลกข้อมูลปี 2565 พบว่าไทยมีปริมาณการผลิตรถยนต์ทุกจำพวกเป็นชั้นที่ 1 ของอาเซียน

     โลจิสติกส์มีส่วนสำคัญในอุตสาหกรรมยานยนต์อย่างไร

     1. มีส่วนช่วยในการผลิตและขนส่งองค์ประกอบรถยนต์

     กรรมวิธีทางด้านโลจิสติกส์ที่มีส่วนช่วยในการผลิตและขนส่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขนส่งชิ้นส่วนรถยนต์ ซึ่งถือว่าเป็นกรรมวิธีสำคัญที่ผู้ผลิตในอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ให้ความเอาใจใส่อย่างมากมาย เพื่อรองรับการสร้างแบบ Just in timeหมายถึงกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพแล้วก็ลดการสร้างเกินความจำเป็น โดยสำหรับในการขนส่งองค์ประกอบรถยนต์มักนิยมใช้กระบวนการขนส่งแบบ Milk Run ซึ่งเป็นยุทธวิธีการขนส่งที่มีเป้าหมายคือ การขนส่งสินค้าอย่างคุ้มที่สุด ช่วยลดเงินลงทุน ในขณะเดียวกันก็ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พื้นที่ด้านในรถขนส่ง และก็ช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในการขนส่งด้วย

     ทำความรู้จักกรรมวิธีการขนส่งแบบ Milk Run

     การขนส่งแบบ Milk Run ได้แนวคิดมาจากการขนส่งนมสดจากฟาร์มไปตามบ้าน โดยจะจัดส่งไปตามบ้านที่มีขวดที่เอาไว้ใส่สำหรับนมไม่มาวางรอไว้ ทางฟาร์มจะเก็บขวดไม่แล้วนำนมขวดใหม่วางแทนเท่าจำนวนเดิม และก็รถขนส่งขากลับรถยนต์คันดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นจะบรรทุกขวดที่เอาไว้ใส่นมเปล่ากลับ การจัดส่งแบบ Milk Run ก็เลยถูกนำมาประยุกต์ใช้กับการขนส่งส่วนประกอบรถยนต์ดังนี้ เมื่อรถยนต์ขนส่งรับส่วนประกอบรถยนต์จากโรงงานหลายๆโรงงานที่อยู่บริเวณพื้นที่เดียวกันเดินทางถึงที่โรงงานผลิตรถยนต์ รวมทั้งทำการลงสินค้าจนถึงเสร็จแล้ว รถบรรทุกคันนั้นจะนำภาชนะใส่ชิ้นส่วนรถยนต์ที่ส่งไปครั้งกระโน้นกลับไปยังโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์เพื่อใช้สำหรับในการจัดส่งในครั้งถัดมา ซึ่งช่วยให้ผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์พรีเซนเทชั่นราคากับโรงงานผลิตรถยนต์ในราคาที่ถูกลง และสามารถส่งองค์ประกอบรถยนต์เข้ากรรมวิธีการผลิตแบบทันเวลาพอดิบพอดี หรือ Just in Time

     2. การขนรถยนต์ที่ผลิตเสร็จแล้ว

     หลังจากประกอบรถยนต์เสร็จสิ้นสมบูรณ์ วิธีการโลจิสติกส์ยังคงเป็นพาร์ทสำคัญที่ช่วยขนรถยนต์ทั้งคันมาเก็บยังลานหยุดพักรถยนต์เพื่อการจัดส่งในประเทศ และก็ส่งออกต่างชาติ โดยเมื่อโรงงานอุตสาหกรรมยานยนต์ออกมาเป็นคันเสร็จสมบูรณ์ แบรนด์รถยนต์แบรนด์ต่างๆก็จะมองหาผู้ให้บริการโลจิสติกส์ยานยนต์ ซึ่งสามารถจัดเก็บ ตรวจดูประสิทธิภาพก่อนจัดส่ง รวมทั้งขนส่งรถยนต์กระจัดกระจายไปยังศูนย์รถยนต์ทั่วทั้งประเทศ

     ในขั้นตอนนี้ ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ยานยนต์ซึ่งสามารถให้บริการที่ครบวงจร จะเริ่มจากการใช้รถยนต์ขนรถยนต์ หรือ Car Carrier ไปรับรถจากโรงงานผลิต เข้ามาจัดเก็บที่ลานจอดพักรถยนต์ โดยใช้ระบบจัดการที่ออกแบบมาเพื่อตรวจนับรวมทั้งจัดเก็บรถยนต์ให้เรียบร้อย ง่ายต่อการค้นหา มีการทำกิจกรรมเสริมต่างๆด้านในลานจอดพักรถยนต์ อาทิเช่น เคาะ พ่นสี พ่นป้องกันการเป็นสนิม ติดเครื่องมือเสริม ตรวจชำระล้างวัชพืชหรือแมลงที่ติดมาพร้อมกับรถยนต์ตามเงื่อนไขก่อนส่งให้กับลูกค้าเมืองนอก แล้วก็การล้างรถ เป็นต้น ขั้นตอนสุดท้ายคือการนำส่งรถยนต์ไปยังปลายทาง ไม่ว่าจะเป็นการขนรถยนต์ไปยังท่าเรือเพื่อส่งออก หรือขนรถยนต์ไปยังศูนย์รถยนต์ต่างๆภายในประเทศ

     จะมองเห็นได้ว่า กระบวนทางโลจิสติกส์มีส่วนในการขับอุตสาหกรรมยานยนต์ แล้วก็รักษาประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ให้เกิดความสวยงามสมบูรณ์จนกระทั่งมือผู้บริโภค เสมอเหมือนพึ่งออกมาจากโรงงานผลิต ซึ่งสิ่งที่จำเป็นที่ผู้ประกอบกิจการไม่ควรละเลยเป็นการเลือกผู้ให้บริการโลจิสติกส์ยานยนต์ที่มีประสบการณ์ และก็มีเทคโนโลยีทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกรวมทั้งซัปพอร์ตธุรกิจของคุณให้ดำเนินไปอย่างราบรื่น

     SCGJWD ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ด้านยานยนต์ครบวงจร โดยให้บริการตั้งแต่ชิ้นส่วนยานยนต์ บริหารลานหยุดพักรถยนต์ รวมทั้งรับบริหารจัดแจงคลังเก็บของและก็รถยนต์ในพื้นที่ของลูกค้า (Onsite Service) รวมทั้งยังเป็นผู้ให้บริการจัดแจงคลังเก็บของรวมทั้งลานจัดเก็บรถยนต์และก็องค์ประกอบครบวงจรสาธารณะรายแรกบนพื้นที่เขตปลอดอากร บริการขนรถยนต์ส่งทั่วประเทศ ท่าเรือและขนส่งข้ามถิ่น มีประสบการณ์จากการให้บริการผู้ผลิตรถยนต์ชั้นแนวหน้า บวกกับสิ่งใหม่ซอฟต์แวร์ที่มีความยืดหยุ่นสูง จึงสามารถดีไซน์โซลูชันให้ตรงตามความอยากได้ของแต่ละธุรกิจได้อย่างเหมาะควรSource: บทความ ขนรถยนต์ https://www.scgjwd.com/services/logistic-supply-chain/b2b-integrated-logistics/automotive